فعالیت هنری جوانان در مساجد راهکاری برای مقابله با آسیب های اجتمای است

زارعی مساجد را یکی از موثرترین پایگاه های فعالیت اجتماعی خواند و گفت: فعالیت هنری جوانان در مساجد راهکاری برای مقابله با آسیب های اجتمای است.

ادامه‌ی مطلب